Πολέμης Ιωάννης - Εργογραφία


Ι.Ποίηση 


• Ποιήματα. Αθήνα, τυπ.Ασμοδαίος, 1883.
• Χειμωνανθοί. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1883..
• Αλάβαστρα. Αθήνα, 1900.
• Ερείπια. 1901.
• Κειμήλια. Αθήνα, τυπ.Εστία, 1904.
• Εξωτικά. Αθήνα, τυπ.Εστία, 1905.
• Ταγούδια του Μαΐου. Αθήνα, Σαλίβερος, 1908.
• Το παλιό βιολί. Αθήνα, τυπ.Εστία, 1909.
• Σπασμένα μάρμαρα. Αθήνα, τυπ.Εστία, 1917.
• Ειρηνικά ποιήματα. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1919.
• Τρεις γενεές. Αθήνα, τυπ.Σακελλαρίου, 1920.
• Εσπερινός. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1922.


ΙΙ.Θέατρο 


• Ο τραγουδιστής · Λυρικόν δράμα εις πράξιν μία. Αθήνα, τυπ.Κωνσταντινίδου, 1893.
• Ο Βασιλιάς Ανήλιαγος. Αθήνα, τυπ.Εστία, 1910.
• Η Γυναίκα· Έμμετρος κωμωδία μονόπρακτος. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρη, 1915.
• Στη χώρα των παραμυθιών. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, [1921].
• Προσωπίδες. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, [1921].
• Δράματα. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, [1922].
• Μια φορά κι έναν καιρό· Παραμυθόδραμα σε τέσσερα μέρη. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1924.


III.Μετάφραση 


• Θεοκρίτου Ειδύλλια· Μετάφρασις Ιωαν.Πολέμη. Αθήνα, Φέξης, 1911.
• Αλφόνσου Καρρ, Υπό τας φιλύρας. Αθήνα, Άγκυρα, [1916].
• Βίκτωρος Ουγκώ, Ερνάνης· Δράμα εις πράξεις πέντε κατ’ έμμετρον μετάφρασιν Ιωάννου Πολέμη. Αθήνα, Άγκυρα, 1917.
• Π.Γιάκοφσεν, Δύο κόσμοι κι άλλα διηγήματα· Μετάφραση Δ.Τ. Αθήνα, Άγκυρα, [1918].
• Ευριπίδου Ηλέκτρα· Έμμετρος μετάφρασις Ιωάννου Πολέμη. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1918.
• Μολιέρου, Ο κατά φαντασίαν ασθενής· Κωμωδία· Μετάφρασις Ιωάννου Πολέμη. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1920.
• Μολιέρου, Ο αρχοντοχωριάτης· Μετάφρασις Ιωάννου Πολέμη. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1920.
IV. Ποιητικές ανθολογίες
• Τα πρώτα βήματα· Ποιήματα διά παιδιά. Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 1902.
• Λύρα· Ανθολογία της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως. Αθήνα, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1910.
• Παιδική λύρα· Εκλογή ποιημάτων, μονολόγων και διαλόγων προς απαγγελίαν εις σχολικάς και οικογενειακάς εορτάς. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρη, 1914.
• Νεοελληνικά αναγνώσματα· Μετά προσωπογραφιών των συγγραφέων και εικόνων σχετικών προς τα κείμενα· Διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων, της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών στοιχείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και της α΄ τάξεως των Αστικών Σχολείων των θηλέων. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1920.
• Νεοελληνικά αναγνώσματα· Διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1924 (έκδοση δ΄).
• Νεοελληνικά αναγνώσματα· Διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των ελληνικών σχολείων. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1922 (έκδοση γ΄).
• Νεοελληνικά αναγνώσματα· Διά τους μαθητάς της δευτέρας τάξεως των τετραταξίων γυμνασίων. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1924 (έκδοση δ΄). 
.